2010/03/30

parola

parola sa mambajao
damagin ang tanglaw
abutin ang nasasaloob at pinakamimithing idinarasal
sa bathalang taklob ang paroong pagbalik at pagsulong.
No comments: